Studijne vysledky

Prehµady a informácie o Va1om 1túdiu - FEI B-ELN pres [sem 6, roč 3]


2613700 - Elektronika

Aplikácia Vám poskytuje rôzne informácie a prehµady doteraj1ieho priebehu 1túdia.

Základny prehµad za celé 1túdium

Nasleduje základné prehµad vysledkov Vá1ho 1túdia po jednotlivych obdobiach. Kliknutím na číslo pokusu u ka_dého predmetu si mô_ete zobrazi» históriu pokusov.

LS 2006/2007 - FEI:
PredmetZapísané ukončenieUk.PokusVysledokKredityctúdium
Mikroprocesorová technikas
Bakalársky projekt 2s
Audiovideotechnikas
Eíslicové a impulzové obvodys
Telesná kultúraz
Princípy návrhu integrovanych obvodovs

Počet získanych kreditov za dané 1tudijné obdobie je 0.

ZS 2006/2007 - FEI:
PredmetZapísané ukončenieUk.PokusVysledokKredityctúdium
Optoelektronikass1veµmi dobre (B)6
Mana_ment kvalityss1veµmi dobre (B)4
Analógové obvodyss1uspokojivo (D)6
Bakalársky projekt 1kzkz1vyborne (A)3
Rádiokomunikačná technikass1veµmi dobre (B)5
Mikrovlnná technikass1dobre (C)6
Telesná kultúrazz1započítané (Z)0

Počet získanych kreditov za dané 1tudijné obdobie je 30.

LS 2005/2006 - FEI:
PredmetZapísané ukončenieUk.PokusVysledokKredityctúdium
Bezpečnos» a ochrana zdravia pri práci 2zz1započítané (Z)0
Elektronické prvky a obvody (zru1ené)s
Signály a sústavyss1dobre (C)6
Elektronické prvky a obvodyss1uspokojivo (D)6
Telekomunikačná technikass1dobre (C)6
Telesná kultúrazz1započítané (Z)0
Matematika 4ss1veµmi dobre (B)6
Elektromagnetické poless1uspokojivo (D)6

Počet získanych kreditov za dané 1tudijné obdobie je 30.

ZS 2005/2006 - FEI:
PredmetZapísané ukončenieUk.PokusVysledokKredityctúdium
Fyzika 2ss1dostatočne (E)6
Matematika 3ss1dobre (C)6
Meracia technikass1dobre (C)6
Materiály pre elektronikuss1dobre (C)6
Telesná kultúrazz1započítané (Z)0
Elektrické obvody 2ss1dostatočne (E)6

Počet získanych kreditov za dané 1tudijné obdobie je 30.

LS 2004/2005 - FEI:
PredmetZapísané ukončenieUk.PokusVysledokKredityctúdium
Seminár z fyzikyzz1započítané (Z)0
Fyzika 1ss1uspokojivo (D)6
Architektúra počítačovss1veµmi dobre (B)6
Elektrické obvody 1ss1uspokojivo (D)6
Anglicky jazyk 2ss1vyborne (A)3
Telesná kultúrazz1započítané (Z)0
Politológiass1veµmi dobre (B)3
Matematika 2ss1dobre (C)6

Počet získanych kreditov za dané 1tudijné obdobie je 30.

ZS 2004/2005 - FEI:
PredmetZapísané ukončenieUk.PokusVysledokKredityctúdium
Bezpečnos» a ochrana zdravia pri práci 1zz1započítané (Z)0
Uvod do in_inierstva a technická dokumentáciass1dobre (C)5
Algoritmizácia a programovaniess1vyborne (A)6
Anglicky jazyk 1ss1veµmi dobre (B)3
Telesná kultúrazz1započítané (Z)0
Ekonómiass1uspokojivo (D)4
Matematika 1ss1dobre (C)6
Logické systémyss1dobre (C)6

Počet získanych kreditov za dané 1tudijné obdobie je 30.


Počet získanych kreditov za celé Va1e 1túdium je 150.

Legenda:
  normálna       konzultačná